CORREVALUEA - Giá trị cốt lõi - ProCons Core Value

Về con người:

Chuẩn mực trong ứng xử – chuyên nghiệp trong chuyên môn – hài hòa trong công việc – không ngừng học tập và vươn lên – Tư duy nguyên nhân – Sáng tạo giải pháp

Về dịch vụ:

Kết nối tối đa – giá trị và lợi ích khách hàng tối đa – Các bên cùng có lợi

Về sản phẩm:

Tiến độ nhanh nhất – chất lượng tốt nhất – giá thành hợp lý nhất.